Parlem de GeoRiscos quan ens referim a qualsevol procés originat a partir de la mateixa dinàmica de la Terra o per l’acció antròpica que pot originar un desastre d’origen natural i representar un perill potencial per a l’ésser humà.

La definició del concepte de Risc s’expressa mitjançant la fórmula RISC = PERILL x DANY
On
DANY = VULNERABILITAT X EXPOSICIÓ
PERILL = PROBABILITAT X AMENAÇA

PERILL: Condició, procés o succés geològic que suposa una amenaça per a l’ésser humà o el seu hàbitat. La perillositat s’expressa en funció de la probabilitat d’ocurrència d’una amenaça i la seva energia.

AMENAÇA: Procés amb característiques específiques quant al seu origen, tipologia i energia, que pot esdevenir un fenomen danyí. Les amenaces d’origen natural es classifiquen en funció de l’agent que les provoca.

PROBABILITAT: expressa la freqüència relativa d’ocurrència d’un succés, és a dir les vegades que aquest es podria donar al llarg del temps. Es treballa a partir del tractament estadístic de registre de dades o bé a través de fórmules empíriques. L’estimació de la probabilitat s’estableix a partir del denominat període de recurrència o de retorn: interval de recurrència mitjana entre successos determinats que es calcula a través de mètodes diferents segons el tipus de procés geològic.

DANY: fa referència als efectes nocius que sofreixen un conjunt d’elements exposats a una amenaça. S’expressa a través de dues components, l’exposició i la vulnerabilitat, les quals depenen del marc social, econòmic i estructural de la zona amenaçada. Els indicadors més comuns són:
Personals: nombre de víctimes, ferits, desplaçats, evacuats, damnificats o afectats.
Materials: nombre d’edificacions malmeses, infraestructures afectades.
Mediambientals: contaminació de l’aigua o el sòl, impacte sobre la flora o la fauna.
Econòmics: pèrdues directes o indirectes per la paralització de la producció, per la reconstrucció, costos de béns assegurats, etc

EXPOSICIÓ: Conjunt d’elements exposats a l’àrea d’influència temporal i espacial d’una amenaça. S’expressa quantitativament en nombre d’habitants o infraestructures afectades.

VULNERABILITAT: es refereix al grau de resistència o susceptibilitat d’un sistema vers l’impacte dels perills naturals. Es pot mesurar com el grau de pèrdues esperat que pot provocar un fenomen destructiu, d’una magnitud donada, sobre un element exposat (persones o béns). La vulnerabilitat depèn de tots els aspectes que determinen l’element exposat: físics, ideològics, socials, econòmics, ambientals, polítics, educatius, etc.