CONTAMINACIÓ DE SÒLS

CONTAMINACIÓ DE SÒLS

Es considera sòl contaminat aquell que té les seves característiques alterades negativament per la presència de components químics de caràcter perillós d’origen humà, en una concentració tal que comporta un risc inacceptable per a la salut humana o el medi ambient i així s’ha declarat mitjançant resolució expressa.

(Definició segons el RD 9/2005 de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats)