Avís legal

Avís legal

El present és un Avís Legal d’obligada visualització que regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquest lloc web. L’accés i ús del lloc web implica necessàriament la submissió i acceptació sense cap reserva de les condicions que segueixen.

  1. Informació de conformitat amb la LSSI.

Als efectes del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als usuaris que el titular del lloc web de l’Observatori del GeoRisc http://georisc.cat/ és el Col·legi de Geòlegs de Catalunya (en endavant, COLGEOCAT), amb CIF núm. Q-2870016-I i domicili al carrer Casp núm. 130, planta 3a, despatx número 10, CP 08013 Barcelona; inscrit al Registre de Col·legis Professionals de Catalunya, amb data 30 de gener de 2015, amb la clau DEL GEOL/C, núm. d’assentament 201; telèfon 93 425 06 95; correu electrònic: info@colgeocat.org .

  1. Condicions d’ús del lloc web.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i a no utilitzar els serveis o informacions continguts en el mateix per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i els bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme al present Avís Legal.

L’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT es reserva el dret d’interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri i si així ho considera necessari, l’accés a la pàgina web de l’Observatori del GeoRisc, en qualsevol moment i sense preavís.

  1. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial i hiperenllaç.

Tots els continguts, marques, dissenys, logotips, icones, software, noms comercials, noms de domini i qualsevol altre signe o element susceptible de protecció per drets de propietat intel·lectual o industrial que formen part de la web són propietat de l’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en la mateixa i que figuren com a autors o titulars dels drets. En cap cas s’entendrà que es concedeixi cap llicència o s’efectuï renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret, i especialment, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de l’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es refereix aquest apartat seran perseguits mitjançant accions penals i civils contemplades a la legislació vigent.

El lloc web correspon a un domini registrat pel COLGEOCAT que no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin COLGEOCAT de cap manera que pugui causar confusió entre els seus clients o usuaris o descrèdit del COLGEOCAT.

En aquest sentit, els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un ‘link’ o  hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web hauran de demanar l’autorització expressa i per escrit de l’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT, sense que l’atorgament d’aquesta autorització impliqui una relació entre l’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT i el titular de la pàgina en què s’estableixi el ‘link’, ni l’aprovació i acceptació per part de l’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT dels seus continguts o serveis.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de l’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT, qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. En conseqüència, l’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

  1. Publicitat

A la pàgina Web s’allotgen continguts publicitaris. Els anunciants són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas pugui ser d’aplicació. L’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris.

  1. Responsabilitat i cookies.

L’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT s’eximeix de tota responsabilitat respecte de qualsevol decisió adoptada per l’usuari com a conseqüència de la informació continguda en el present lloc web.

Igualment, l’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT rebutja tota responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada o no publicada de forma autoritzada per ells sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a aquests, de manera temporal o definitiva.

Malgrat prendre totes les precaucions necessàries per proporcionar al lloc web informacions actuals i exactes, l’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT no pot garantir el rigor ni la vigència de tota la informació publicada, ni la inexistència d’errors o omissions, de manera que l’usuari ha de ser conscient que la informació a la qual té accés des del lloc web està subministrada en les condicions detallades en el present Avís Legal, sense cap garantia que la mateixa sigui exacta i actualitzada.

De la mateixa manera l’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT no pot garantir la continuïtat del funcionament del lloc web, ni que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible. En conseqüència, l’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

En relació a les cookies consulti la política de cookies en aquest enllaç.

  1. Obligació dels usuaris.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que l’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en el present Avís Legal.

Pel que fa a la navegació, l’usuari es compromet a observar de forma diligent i fidel les recomanacions que en el seu moment estableixi l’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT relatives a l’ús del lloc web i que seran publicades en el mateix.

  1. Durada i modificació.

L’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT es reserva el dret de modificar els termes i condicions estipulats en el present Avís Legal de forma unilateral, totalment o parcialment.

La vigència temporal d’aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què sigui modificat de manera total o parcial per l’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT.

L’Observatori del GeoRisc del COLGEOCAT podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari.

  1. Legislació i Llei Aplicable.

El present Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Pels casos que la normativa proveeixi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.